Hem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que tracta COMERCIAL SIGAR S.L (en el successiu, “SIGARLED”) a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com utilitzem aquestes dades i amb quina finalitat.

És compromís de SIGARLED el respecte de la privacitat dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privadesa, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a l’entitat SIGARLED. Així mateix, l’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’entitat SIGARLED per a les finalitats assenyalades.

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments efectuats és SIGARLED

Empresa: COMERCIAL SIGAR S.L

NRT: L-710461-H

Adreça: Avinguda Tarragona n67 baixos

Parroquia: Andorra la Vella

Codi postal: AD500

Finalitat del tractament

SIGARLED tractarà les dades de l’usuari, de manera confidencial, per a les següents finalitats específiques:

  • Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis.
  • Resolució de consultes formulades per vostè en l’àmbit de la formació a través del correu electrònic, missatges de mòbil o de la web.
  • Gestionar l’enviament d’informació comercial sobre l’oferta formativa De SIGARLED.

Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l’usuari mitjançant l’acceptació de la present política de privadesa, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

L’enviament de qualsevol informació, oferta o recomanació es podrà realitzar per qualsevol mitjà, tant físic com telemàtic (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels terminis de retenció legalment establerts.

Les dades corresponents a la matrícula es conserven durant el termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Comunicació de les dades

Les dades facilitades se cedeixen a:

  • la nostra oficina Central per dur a terme accions relacionades amb el control de qualitat dels serveis i amb finalitats administratives internes.
  • les Administracions públiques competents, per complir amb les obligacions legals.

Drets de les persones interessades

L’usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixi. De la mateixa manera, l’usuari pot retirar el seu consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Tots els drets esmentats els poden exercir mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a SIGARLED, a l’adreça de correu electrònic sigarled@sigarled.com En tot cas, s’informa a l’usuari que, en cas que consideri que SIGARLED ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència de Protecció de Dades.

Caràcter necessari de les dades sol·licitades

Les dades recollides per SIGARLED en els diferents formularis a través de les seves pàgines web o per mitjà d’aplicacions mòbils són necessàries per complir amb les finalitats expressades. Per tant, si l’usuari no les facilités, SIGARLED no podrà atendre la seva sol·licitud.

Mesures de seguretat

SIGARLED en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent.

Canvis en aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.